طراحی،ساخت،اجرا و نصب سازه حجمی روژین تاک

ساخت حجم روژین در ورودی کارخانه روژین تاک
طراحی، ساخت و اجرا: شرکت اوژن هنر نماد
مدیریت :رضا میکائیل زاده
سازه فوق با ارتفاع هشت متر در فضای ورودی کارخانه کشت و صنعت روژین تاک در دی ماه سال 1402 نصب گردید.