مجموعه مقالات سمینار تئاتر خصوصی در ایران

اگر از کنار اتفاقاتی که براي ما میافتد، بیاهمیت عبور کنیم،مقصر کیست؟ من یک نقاش اقتصادي هستم . نقاش اقتصادي، کسی است که با شناخت از باورها و ارز شها و رفتارهاي جانعه اطراف خود به یک گروه تولیدي پیوند میخورد و راه را براي رسیدن به آرزوهایشان میسازد.